Ogólne Warunki Sprzedaży Sosnowski Sp. z o.o. Sp. K.

I. Postanowienia Ogólne i zakres zastosowania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS") stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych między SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Marynarki Polskiej 55E, 80-557 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000440264, REGON 221787948, NIP: 957 10 66 988, zwanym dalej „Sprzedawcą', a innymi podmiotami zwanymi dalej „Kupującym" i znajdują zastosowanie również do wszystkich stawek oraz ofert, w tym pisemnego bądź ustnego zlecenia, a także w sytuacji, gdy Kupujący bez zastrzeżeń podejmie się zrealizowania umowy albo przyjmie od Sprzedawcy ofertę sprzedaży Niniejsze OWS są udostępniane na stronie sosnowski.pl
 2. Kupujący pozostający w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą poprzez przyjęcie OWS przy jednej umowie akceptuje ich obowiązywanie wraz ze zmianami publikowanymi na stronie sosnowski.pl do kolejnych umów zawieranych przez niego ze Sprzedawcą, o ile strony nie zastrzegły inaczej. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie oferowane towary posiadają stosowne certyfikaty i są dopuszczone do obrotu w Polsce, a dane techniczne urządzeń nie są gorsze niż podane w specyfikacji technicznej. Wszelkie zapewnienia co do jakości i technologii sprzedawanych urządzeń nie znajdujące się w specyfikacji technicznej urządzenia są wiążące dla stron tylko w przypadku gdy zostały wyraźnie i pisemnie stwierdzone w umowie.
 3. Na żądanie Sprzedawcy, przed przyjęciem zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu pełnomocnictwa lub okazania aktualnych odpisów z właściwej ewidencji lub rejestru potwierdzających prowadzenie przedsiębiorstwa oraz dokumentów potwierdzających nadanie numeru NIP i REGON, a w wypadku osób fizycznych dowodu osobistego.
 4. Kupujący jest zobowiązany informować Sprzedawcę o zmianie swoich danych wskazanych w umowach, w szczególności adresu, pod rygorem uznania pism i faktur wysłanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone przy zastosowaniu domniemań wynikających z przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Zamawiane urządzenia podlegają trzem poziomom zabezpieczenia antykorozyjnego
 6. POZIOM I - standardowe zabezpieczenie antykorozyjne - farba podkładowa antykorozyjna oraz powłoka lakiernicza - co oznacza, że gwarancją nie sąw szczególności objęte elementy narażone na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie wilgoci.
 7. POZIOM II - zabezpieczenie kataforezą lub cynkowanie galwaniczne i malowanie- co oznacza, że gwarancją nie są w szczególności objęte elementy trwale narażone na ścieranie oraz długotrwale działającąwilgoć
 8. POZIOM III - cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe - co oznacza, że gwarancją nie są objęte elementy z uszkodzeniem powierzchni lakierniczej oraz stale narażone na ścieranie powierzchni lakierniczej.

 II. Zamówienia 

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach lub drukowanych wydawnictwach Sprzedawcy -(zwane dalej „Publikacjami") - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną, chyba że co innego wyraźnie z danej Publikacji wynika. Publikacje dotyczące towarów oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny lub poglądowy. Szczegółowe dane techniczne podane w Publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na szybkość zmian zachodzących w branży technicznej. Aktualna wersja Publikacji będzie udostępniana w siedzibie Sprzedawcy oraz jego Oddziałach. Kupujący może w każdym przypadku uzyskać potwierdzenie aktualnych danych niezbędnych do złożenia zlecenia.
 2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego zamówienia, którego treść pozwala na wypełnienie druku zamówienia stosowanego przez Sprzedawcę (które w jakiejkolwiek formie uważane jest za wiążącą Kupującego ofertę zawarcia umowy) oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę (także za pomocą faksu lub wiadomości e-mail). Potwierdzenie oferty przez Sprzedawcę oznacza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie oraz, że przyjął je do realizacji na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwiląwystawienia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, w którym określa on oczekiwany i prawdopodobny termin wykonania umowy.
 3. Po złożeniu zamówienia - Kupujący jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości i w terminie określonym w zamówieniu na poczet realizacji zamówienia, wpłacanego na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie stosownej faktury pro-forma, a Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą wpływu zadatku na rachunek bankowy, chyba że strony dokonają odmiennych pisemnych ustaleń.
 4. Sprzedawca po zgromadzeniu kompletu materiałów i elementów niezbędnych do wykonania zamówienia bezzwłocznie powiadamia Kupującego i realizuje zamówienie w uzgodnionym z nim terminie.
 5. Kupujący składając zamówienie, którego wartość przekracza 5000 zł netto zobowiązany jest złożyć je Sprzedawcy w formie pisemnej. Takie zamówienie powinno zawierać w szczególności dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury oraz typ i ilość urządzeń, ich cenę, oczekiwany termin realizacji oraz czytelny podpis i pieczęć Kupującego.
 6. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia, w tym celu niezbędne jednak jest doręczenie, w trakcie godzin pracy tj. pomiędzy 8.00 a 16.00 od poniedziałku do piątku, pisemnej rezygnacji do Sprzedawcy, nie później jednak niż 24 godziny od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że zostało ono przedtem wykonane (jeśli termin rezygnacji upływa w dzień ustawowo wolny od pracy, to ulega on przesunięciu na ten sam moment w najbliższym dniu roboczym).
 7. Po wpłacie zadatku Kupujący może wycofać lub zmienić zamówienie wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedaw W takim wypadku Sprzedawca ma prawo zachować otrzymany zadatek i dodatkowo może zażądać zapłaty odszkodowania w wysokości 10 % ceny umownej netto Zapłata odszkodowania nie pozbawia Sprzedawcy prawa domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli nie pokrywa ono w pełni Jego szkody
 8. Kupujący powinien uzyskać na własny koszt we właściwym czasie wymagane prawem zezwolenia i świadectwa w celu ustawienia oraz używania rzeczy dostarczonych przez Sprzedawcę.
 9. Jeżeli w zamówieniu nie zostało wyraźnie zaznaczone inaczej uznaje się, że zamówienie zostało złożone na urządzenie o poziomie zabezpieczenia antykorozyjnego „POZIOM I" .

III. Warunki płatności

 1. Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze z chwilą odebrania przez Kupującego zamówionego towaru, a jeżeli towar nie został odebrany, to w chwili upływu terminu do odebrania towaru. Strony mogą uzgodnić w umowie inny termin zapłaty ceny, bądź sposób dokonania płatności, np. poprzez wskazania na fakturze VAT. Termin zapłaty w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. Nowi Klienci - tj. Klienci dokonujący pierwszego zakupu u Sprzedawcy lub zakupu kolejnego po dłuższym niż 2 lata okresie przerwy, zobowiązani są do uiszczania całej płatności z góry, w formie przedpłaty.
 2. Wskazana przez Sprzedawcę cena złożonego przez Kupującego zamówienia wskazana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca i zawiera w sobie cenę opakowania.
 3. W braku odmiennych pisemnych postanowień umownych lub wskazania na fakturze VAT lub fakturze pro-forma, należności płatne są przez Kupującego w terminie 7 dni od daty doręczenia mu faktury VAT lub faktury pro-forma na adres wskazany w umowie lub na adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania przed dostawą towaru . Kupujący jest uprawniony do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na należności z tytułu kosztów windykacji, o których mowa poniżej, następnie na należności odsetkowe, a w dalszej kolejności na inne najdalej wymagalne należności. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący będzie zobowiązany, na własny koszt i na własne ryzyko, odebrać opakowania przesłanych w ramach wykonywania przez Sprzedawcę zamówienia, przedmiotów przy zachowaniu aktualnie obowiązujących regulacji unijnych i państwowych w zakresie usuwania tzw. odpadów opakowaniowych. W braku odmiennych pisemnych jednoznacznych ustaleń stron, prawo własności do wszelkich opakowań związanych z wykonaniem umowy przechodzi na Kupującego.
 5. Zobowiązania Sprzedawcy z tytułu ewentualnych kar umownych ani też roszczeń odszkodowawczych niezwiązanych bezpośrednio z uszkodzeniem przedmiotu umowy, w żadnym razie nie mogą przewyższać 10% należności wskazanej na bezpośrednio związanej z nimi fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności przysługujących mu względem Sprzedawcy ani też wstrzymać zapłaty jakichkolwiek wymagalnych należności z powodu nienależytego wykonania umowy. Prawo potrącenia może zostać wykonane przez Kupującego jedynie w przypadku, gdy roszczenie to jest ustalone prawomocnym orzeczeniem sądu lub też zostało przez Sprzedawcę wyraźnie uznane na piśmie.
 7. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w ustalonym terminie, również w przypadku, kiedy zgłosił on reklamację oraz w przypadku, kiedy doszło do opóźnienia w odbiorze, z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 8. W braku odmiennych dyspozycji Sprzedawcy, każda jego należność płatna jest przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w umowie, na fakturze VAT lub fakturze pro-forma. Koszty związane z dokonaniem płatności obciążają Kupującego. Termin, o którym mowa w płatności jest zachowany, jeżeli przed jego upływem nastąpi uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z uregulowaniem jakiejkolwiek wymagalnej płatności wobec Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem świadczeń na jego rzecz oraz do naliczenia odsetek za każdy dzień opóźnienia w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek maksymalnych, określonej art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, bez dodatkowych wezwań (płatnych w stosunku rocznym). W przypadku opóźnienia zapłaty należności Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności w wysokości nieprzekraczającej 10% sumy windykowanych należności.
 1. W wypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie (w całości lub części) należnej Sprzedawcy ceny przenoszącego 14 dni - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez dodatkowych wezwań z zachowaniem roszczenia o wyrównanie strat związanych z poniesionymi kosztami wykonania umowy. Kupujący zobowiązany jest wówczas do zwrotu wszystkiego, co Sprzedawca świadczył, a ponadto do naprawy szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy odsetki za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości obowiązujących odsetek maksymalnych za każdy dzień zwłoki.

IV. Zastrzeżenie prawa własności 

 1. Umowa przenosi własność rzeczy z chwilą zapłaty całej ceny oraz wykonania przez Kupującego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy sprzedaży, co oznacza, że Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru stosownie do postanowień art. 589 Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie. Sprzedawca może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość towar uległa obniżeniu w stosunku do wartości określonej na fakturze sprzedaży dotyczącej towaru jako jego cena, w tym jeśli został zużyty lub uszkodzony.

V. Warunki dostawy

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień stron umowy zamówiony towar stosownie do treści drugostronnego zamówienia zostanie dostarczony na koszt Sprzedawcy do miejsca przeznaczenia, a jego odbiór następuje w chwili postawienia do dyspozycji Kupującego w umówionym miejscu na środku transportu, przy czym z chwilą odebrania towaru Kupującemu, lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
 2. Czas oczekiwania na realizację zamówienia określa się maksymalnie na 8 tygodni od daty wpływu zadatku na konto Sprzedawcy, chyba że strony ustalą inaczej.
 3. Czas oczekiwania na realizację może zostać wydłużony ze względu na zdarzenia nadzwyczajne, zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, zdarzenia będące skutkiem działania siły wyższej oraz ze względu na zdarzenia, które nie powstały z winy Sprzedawcy. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe deszcze nawalne, ulewy lub inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne, epidemie, wojny, mobilizację, niepokoje społeczne, strajki, lock-out, zamieszki,  braki transportowe, działania władzy publicznej między innymi w zakresie zakazów importu, eksportu, blokady granic, portów itp.
 4. W wypadku opóźnienia czasu realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest do zawiadomienia Kupującego o istnieniu przeszkody w realizacji zamówienia i przedstawienia nowego terminu realizacji.
 5. W sytuacji opóźnienia wynikającego z działania siły wyższej lub ze zdarzeń, które nie powstały z wyłącznej winy Sprzedawcy - nie ponosi On odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji i za wynikłąz tego powodu szkodę
 6. Poprzez odbiór przedmiotu umowy Kupujący stwierdza jego zgodność z umową, chyba, że Kupujący przy odbiorze rzeczy wskaże w protokole, że odbierany towar nie jest zgodny z umową. Protokół taki musi być niezwłocznie przekazany Sprzedawcy, który jest wówczas zobowiązany do rozpoznania reklamacji i wedle swojego uznania do naprawy lub dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 14 dni.
 7. Brak możliwości dostarczenia towaru w pierwotnie umówionym terminie nie zwalnia Kupującego z obowiązku odebrania towaru w innym terminie, natomiast brak możliwości odebrania towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego powoduje domniemanie jego przyjęcia i postawienie w stan wymagalności obowiązku zapłaty wszelkich należności. W razie odmowy przyjęcia rzeczy, uważa się, że umowa została przez Sprzedawcę należycie wykonana, co uprawnia Go do domagania się zapłaty przez Kupującego całej ceny wynikającej z niniejszej umowy. Jednocześnie Sprzedawca upoważniony jest do żądania od Kupującego opłaty za przechowanie rzeczy w wysokości 0,5 % ceny towaru netto, za każdy dzień opóźnienia w jego odebraniu.
 8. W wypadku niedostarczenia towaru w terminie 30 dni od upływu ustalonego w umowie terminu, Kupujący może odstąpić od umowy po wcześniejszym pisemnym wyznaczeniu dodatkowego, co najmniej 7 dniowego, terminu do dostarczenia przedmiotu umowy.
 9. W wypadku, gdy zgodnie z umową towar będzie dostarczony w miejsce wskazane przez Kupującego, Kupujący ponosi koszty rozładunku a także wszelkie związane z nim ryzyka przypadkowego uszkodzenia, a ponadto, w szczególności zapewnia na własny koszt asystę urządzeń transportowych i inne siły robocze niezbędne do rozładunku towaru. W przypadku ich braku Sprzedawca, bądź zaangażowany przez Niego przedsiębiorca spedycyjny (transportowy) może odstąpić od rozładunku towaru w miejscu przeznaczenia. W takiej sytuacji kolejna próba dostarczenia przedmiotu umowy będzie przeprowadzona na koszt Kupującego.
 10. W wypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego (transportowego) Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu opakowania przesyłki w celu ustalenia, czy przedmiot umowy i jego opakowanie nie zostały uszkodzone. W wypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia stosownego protokołu odbioru przesyłki w obecności pracownika firmy spedycyjnej (transportowej).
 11. Wraz z towarem Sprzedawca wyda Kupującemu instrukcje obsługi urządzeń.
 12. W wypadku uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę i przesłać mu podpisany protokół uszkodzenia wraz z opisem oraz podpisem kierowcy (spedytora).
 13. O ile nie zostanie to określone inaczej, przesyłka ma pozostać zapakowana w stanie nienaruszonym do czasu przyjazdu serwisu bądź przedstawiciela Sprzedawcy.
 14. Kupujący odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie przesyłki do czasu przyjazdu serwisu lub przedstawiciela Sprzedawcy.

VI. Montaż i uruchomienie

 1. O ile nie zostanie to określone inaczej przez Sprzedawcę, montaż i uruchomienie urządzeń przeprowadza zawsze serwis Sprzedawcy posiadający niezbędne uprawnienia do montażu.
 2. Jeżeli urządzenie wymaga montażu, za wybór i prawidłowe przygotowanie miejsca montażu, tj. wykonanie fundamentów, doprowadzenie energii elektrycznej, sprężonego powietrza i innych mediów odpowiada Kupujący.
 3. W razie wątpliwości co do treści specyfikacji technicznej urządzenia, Sprzedawca zobowiązuje się na każde żądanie Kupującego dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji do przygotowania odpowiednich warunków montażu.
 4. O ile strony umowy nie określą inaczej, montaż i uruchomienie przeprowadzane jest na koszt Sprzedawcy, jednak w przypadku stwierdzenia przez serwis Sprzedawcy nieprawidłowości w wykonaniu fundamentów lub przyłączy - Sprzedawca ma prawo odmówić montażu i obciążyć Kupującego kosztami ponownego przyjazdu serwisu.
 5. Kupujący zobowiązany jest wskazać Sprzedawcy wszelkie szczególne przepisy prawne, orzecznictwo i wymagania, których nieprzestrzeganie może zagrozić zmontowaniu, ustawieniu lub używaniu rzeczy.
 6. Jeżeli obowiązujące przepisy wymagają dodatkowego lub szczególnego wyposażenia lub elementów w celu korzystania zgodnie z zamierzeniem, Kupujący jest zobowiązany pisemnie wskazać Sprzedawcy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia cel i przeznaczenie sprzedawanych przedmiotów, jeżeli chce by zostało to uwzględnione w zamówieniu. Jeżeli powyższe oświadczenie Kupujący złoży już po uzgodnieniu elementów przedmiotowo istotnych umowy, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić lub stosownie podwyższyć cenę sprzedaży.
 7. Po uruchomieniu urządzenia Kupujący zobowiązany jest przetestować sprawność działania urządzeń i zgłosić Sprzedawcy pisemnie ewentualną reklamację jakościową w terminie nie dłuższym niż do 7 dni od daty uruchomienia urządzenia.
 8. Opóźnienie w terminowej zapłacie przez Kupującego należności z tytułu zawartej umowy, zwalnia Sprzedawcę (gdy usługa taka jest przewidziana w umowie) z obowiązku montażu i uruchomienia urządzeń z jednoczesnym zachowaniem uprawnień do żądania całości wynagrodzenia.
 9. Kupujący zapewnia staranny nadzór nad elementami przeznaczonymi na potrzeby realizacji przedmiotu umowy i przestrzega zaleceń Sprzedawcy.
 10. Pełnowartościowe materiały i części zamówione lub gromadzone przez Sprzedawcę bądź jego dostawców lub pozostałe w związku z realizacją umów, między innymi wynikające ze zmian w dokumentacji, zmian w ilości zamawianych świadczeń Sprzedawcy itp., a nieużyte w procesie realizacji umowy, są magazynowane na potrzeby Kupującego w uzgodnionym terminie, lecz nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Po upływie tego okresu zostaną według wyboru Sprzedawcy przez niego zatrzymane lub sprzedane do Kupującego po uzgodnionych cenach tych materiałów i elementów oraz terminach płatności oraz są stawiane do jego dyspozycji.
 11. Kupujący zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zezwoleń na użycie w urządzeniu objętych zleceniem substancji niebezpiecznych, zgodnie z odnośnymi normami publicznoprawnymi odpowiednio do odnośnych wytycznych unijnych oraz właściwych obowiązujących państwowych regulacji w tym regulacji technicznych dla substancji niebezpiecznych. Niezależnie od w/w obowiązków Kupujący zobowiązany jest uprzednio poinformować Sprzedawcę w odpowiednim terminie o wszelkich publicznoprawnych normach, jakie winny być przestrzegane w związku z wykonywaniem usług, w szczególności w zakresie zagrożenia dla środowiska, pod rygorem zobowiązania go do naprawienia szkody wynikającej z niezachowania przez Sprzedawcę tych przepisów.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do rycin, rysunków, obliczeń i tym podobnych dokumentów przekazanych Kupującemu lub oddanych do dyspozycji Kupującego w związku ze złożoną ofertą. Żadne informacje przekazane przez Sprzedawcę nie mogą być bez uprzednie wyraźnej pisemnej zgody udostępniane osobom trzecim. Informacje i dokumenty przekazywane Kupującemu przez Sprzedawcę mogą być wykorzystane wyłącznie do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnionymi projektami. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy należy wszelkie powyższe dokumenty wraz z wszelkimi pozostałymi informacjami dotyczącymi wykonania umowy zachować w ścisłej tajemnicy przez czas nieokreślony, a na pisemne żądanie Sprzedawcy, zniszczyć je lub odesłać do Sprzedawcy wraz z wszelkimi sporządzonymi kopiami oraz opracowaniami.
 13. Jeśli Sprzedawca lub osoba trzecia zatrudniona przez Sprzedawcę zmuszona będzie wykonać dodatkowe pracę po uprzednim ustaleniu ich zakresu w potwierdzeniu zamówienia, tak aby urządzenie mogło być użyte zgodnie z przeznaczeniem, koszty związane z taką pracą zawarte pokryje Kupujący, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej. W takim przypadku, stawki za roboczogodzinę stosowane w zakładzie Sprzedawcy znajdują zastosowanie, a Kupujący wyraża na nie zgodę. W braku odmiennych pisemnych postanowień stawka za roboczogodzinę wynosi 110,00złotych netto za standardowe naprawy a naprawy wykonywane przez specjalistów inżynierów lub wymagających specjalnego oprzyrządowania 150,00 złotych netto a stawka za 1 kilometr przejazdu w obie strony wynosi 1,20 złotych netto. W przypadku konieczności użycia samochodu ciężarowego o DMC pow. 3,5t koszt przejazdu wynosi 2,00 zł/km. Zryczałtowany koszt noclegu jednego pracownika wynosi 180 zł/dobę. 14. W przypadku, gdy niezbędne będzie dostarczenie i zwrot urządzenia wszelkie związane z tym koszty, w tym koszty ubezpieczenia, a także ryzyko przypadkowej utraty ponosi Kupujący z tym zastrzeżeniem, że wszelkie opakowania pozostają jego własnością. Kupujący odpowiada w szczególności za opóźnienie w dostarczeniu oraz odebraniu przesyłanych przez przedsiębiorcę transportowego lub spedytora przedmiotów, w tym również, gdy Dostawca zawarł z tym przedsiębiorcą umowę przewozu.

VII. Utrzymanie urządzeń

 1. Kupujący będzie użytkował przedmioty objęte umową zawartą z Sprzedawcą zgodnie z ich przeznaczeniem, chroniąc je przed przeciążeniem, będzie przestrzegał instrukcji obsługi, wszelkich przepisów oraz obowiązujących w kraju użytkowania odpowiednich norm technicznych związanych z ich posiadaniem, używaniem oraz utrzymaniem a także będzie dokonywał bieżących napraw, konserwacji oraz dbał o stan techniczny tych urządzeń i wszelkich połączonych z nimi instalacji pod rygorem uznania usterek za spowodowane z winy Kupującego. Kupujący, zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy, zobowiązany jest zadbać, poprzez podejmowanie stosownych działań prewencyjnych, aby urządzenia nie były narażone na zetknięcie z substancjami mogącymi powodować korozję, w szczególności z solą służącą do utrzymywania dróg zimą, środkami chemii warsztatowej, chemii do mycia posadzek, płynów eksploatacyjnych, pod rygorem zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności gwarancyjnej.
 2. Wszelkie gwarancje, które mogą być udzielane Kupującemu przez Sprzedawcę wedle wskazanych w gwarancji standardów antykorozyjnych, będą skuteczne pod warunkiem spełnienia przewidzianych tam warunków, w tym w szczególności dokonywania najrzadziej co półrocznych przeglądów potwierdzonych wpisem w karcie przeglądów urządzenia. W stosunku do tych urządzeń Kupujący nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek napraw lub wymiany części a także serwisowania urządzeń z pominięciem autoryzowanych serwisów Sprzedawcy, bez jego zgody, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji oraz wszelkich ewentualnie posiadanych zniżek związanych ze stałym serwisem.
 3. Kupujący jest zobowiązany utrzymać urządzenia w stanie zgodnym z zaleceniami producenta oraz Sprzedawcy, a w przypadkach szczególnych (tj. w okolicznościach niestandardowej „cięższej" eksploatacji) na własny koszt w stanie wynikającym z instrukcji, które w stosunku do nich znajdują zastoso Powyższe obejmuje obowiązek zakupu i wymiany na koszt własny Kupującego wszelkich części zamiennych w urządzeniach, w punktach wskazanych przez Sprzedawcę.
 4. Urządzenia objęte umową umieszczone pozostaną w miejscu pierwotnie przez Strony ustalonym. Wszelkie przemieszczanie urządzeń lub ich części może być dokonane jedynie za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonywania przeglądów objętych gwarancją urządzeń w godzinach otwarcia przedsiębiorstwa Kupującego oraz do dokonywania w tym czasie oceny ich zużycia i przydatności do dalszego użytkowania.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez serwisowane przez niego lub objęte gwarancją urządzenia, powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek okoliczności leżących po stronie Kupującego lub osoby trzeciej. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kupującego, umieszczone przez niego w urządzeniach oraz za szkody w otoczeniu, w którym znajduje się urządzenie oraz osób znajdujących się w pobliżu urządzenia.
 7. W przypadku przekazania urządzenia do użytkowania innej osobie, Kupujący jest zobowiązany do przeniesienia na nową osobę wszelkich obowiązków i uprawnień wynikających z niniejszych OWS a wszelkie skutki wynikające z uchybienia powyższemu postanowieniu ponosi Kupujący.

VIII. Reklamacje i odpowiedzialność

 1. W braku odmiennych postanowień stron, we wszystkich umowach wyłącza się na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, przy czym Sprzedawca może udzielić Kupującemu gwarancji serwisowej na zakupione rzeczy na warunkach określonych w Warunkach Gwarancji oraz w karcie gwarancyjnej przekazanej mu przez Sprzedawcę. Kupujący może być również uprawniony do określonej tam, przedłużonej gwarancji ("wydłużona G3") pod warunkiem spełnienia wszelkich wymogów określonych w karcie gwarancyjnej oraz Warunkach Gwarancji w tym terminowego uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej um Gwarancją objęte są tylko towary, dla których został sporządzony i wydany kupującemu oddzielny dokument gwarancyjny. Kupujący nie posiada roszczenia o wydanie dokumentu gwarancyjnego.
 2. W przypadku, gdy w innych dokumentach pojawiają się określenia usterek i uszkodzeń to będą one rozumiane w sposób następujący:

a) „Usterki krytyczne" lub „Uszkodzenia krytyczne" - usterki uniemożliwiające użytkowanie urządzenia lub mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

b)„Usterki utrudniające" lub „Uszkodzenia utrudniające" - usterki, które utrudniają normalną eksploatację urządzenia wymuszając dodatkowe czynności albo uniemożliwiają wykonanie funkcji dodatkowych. Można jednak wykonywać najważniejsze funkcje i czynności zapewniane przez urządzenie.

c)„Usterki nieistotne" lub „Uszkodzenia nieistotne" - usterki niemające wpływu na poprawność działania urządzenia lub bezpieczeństwo.

3. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych, w szczególności do zapewnienia dostępu do wadliwych przedmiotów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dla realizacji naprawy (planów budynków, dokumentację techniczną) oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.

4. Kupujący odpowiada za szkodę wynikającą z przyczyn leżących po jego stronie, w tym związanych z zapewnieniami składanymi Sprzedawcy, a także za szkodę wyrządzoną przez urządzenie osobom trzecim. Kupujący zobowiązany jest do wyrównania roszczeń odszkodowawczych kierowanych z tego tytułu do Sprzedawcy przez osoby poszkodowane w wyniku zachowania Kupującego.

5. Kupujący gwarantuje, możliwość wykonania zleconych Sprzedawcy prac, bez naruszenia chronionych praw osób trzecich. Jeśli z tego powodu osoba trzecia wysunie względem Sprzedawcy roszczenia, wówczas Kupujący zobowiązany jest do uczynienia zadość tymże roszczeniom (odnosi się to do wszystkich kosztów, jakie wynikną z tytułu lub w związku z obarczeniem Sprzedawcy odpowiedzialnością przez tę osobę trzecią) na pierwsze pisemne wezwanie Sprzedawcy.

6. W przypadku powstania istotnych okoliczności, które mogą powodować możliwość niewypełnienia przez Kupującego postanowień umowy (np. na skutek zobowiązań finansowych, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, protestów weksli, postępowania upadłościowego), Sprzedawcy przysługują, nawet jeżeli nie wykonano umowy, roszczenia wynikające z tytułu rzeczywiście poniesionych kosztów. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do regulowania wszelkich płatności z góry przed wykonaniem zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od nadania przez Sprzedawcę wezwania do zapłaty.

7. Postanowienia OWS nie wyłączają uprawnienia Sprzedawcy do dochodzenia w każdym przypadku odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

8. W wypadku awarii urządzenia Kupujący powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę pisemnie (przesyłką poleconą nadaną za pośrednictwem poczty polskiej) w terminie 3 dni od dnia wystąpienia awarii lub wykrycia wady, pod rygorem utraty uprawnienia wynikającego z tytułu gwarancji.

9. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym przy jego wydaniu.

10. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 30 dni od zgłoszenia reklamacji zbadać reklamowany towar i powiadomić Kupującego o przyjęciu, bądź odmowie uznania rekl Sprzedawca nie będzie zobowiązany do naprawienia uszkodzeń powstałych w trakcie transportu oraz tych, które nie zostały wcześniej zgłoszone w formie pisemnego zgłoszenia.

11. Kupujący zobowiązany jest umożliwić Sprzedawcy zbadanie towaru, którego dotyczy reklamacja oraz zachować oryginalne opakowanie w celu użycia go do transportu zwrotnego przez cały czas trwania gwarancji na zakupione urządzenia.

12. Zasadą jest, że wszelkie naprawy urządzeń, których masa przekracza 20 kg, będą dokonywane w miejscu zamontowania urządzenia. Jeżeli naprawa może być wykonana poza miejscem ujawnienia wady, Kupujący zgodnie z DTR (Dokumentacja techniczno-ruchowa) prześle na swój koszt i na własne ryzyko wadliwy sprzęt pod wskazany przez Sprzedawcę adres. Towar zostanie wysłany w opakowaniu, w którym został dostarczony, a w razie jego zniszczenia Kupujący zapewni na własny koszt właściwe opakowanie towaru do transportu.

13. Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedawcy na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 miesiące od daty wydania towaru Kupującemu.

14. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w umowie sprzedaży oraz OWS terminach lub niedostarczenie wymaganych dokumentów, powoduje utratę przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.

IX. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych „Ogólnych Warunkach Sprzedaży" mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
0

Liczba konsultacji / dzień

0

Zrealizowanych zleceń (w 2023 r.)

0

Zadowolonych klientów

Kontakt

Biuro czynne w godzinach od 8:00 do 16:00

Twoja lista produktów

po zamknięciu, znajdziesz listę zawsze w dolnym prawym rogu ekranu

Twoja lista jest pusta. Uzupełnisz ją, klikając przycisk "Zapytaj o ofertę" na karcie produktu.

Aby wysłać zapytanie podaj dane:

niewymagane
prosimy Cię o kod pocztowy, aby skierować Twoje zapytanie do właściwego doradcy
0